przewodnik_wynajmujacego_joka

Przewodnik Najemcy

Rezerwacja wynajmu samochodu

Złożenie rezerwacji 
Za pomocą formularza SZYBKA REZERWACJA w prostych etapach możecie Państwo wypożyczyć samochód poprzez rezerwację on-line. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami i rabatami, aby wybrać odpowiedni samochód i atrakcyjną ofertę cenową. Prosimy pamiętać, że rezerwacja zostaje przyjęta na określoną grupę samochodu, a wymieniony model i wyposażenie stanowią przykład (mogą się nieznacznie różnić).

Potwierdzenie rezerwacji przez Najemcę
W celu potwierdzenia podanych w formularzu rezerwacji online informacji, w ostatnim etapie możemy poprosić Państwa o podanie danych osobowych i danych karty kredytowej, które zostaną wykorzystane tylko w celu weryfikacji oraz przygotowania umowy wynajmu. Żadna transakcja płatnicza z użyciem karty kredytowej nie zostanie przez wypożyczalnię dokonana bez zgody i wiedzy okaziciela.
Płatność i kaucja zostają przez Państwa opłacone dopiero w biurze wypożyczalni samochodów w dniu wynajmu samochodu.

UWAGA: Nasza strona znajduje się na serwerze zabezpieczonym i wszystkie informacje podane przez Państwa w formularzu rezerwacji online są zakodowane.

Potwierdzenie rezerwacji wynajmu samochodu przez wypożyczalnię

Po przyjęciu przez system online rezerwacji, zostanie ona zweryfikowana przez pracownika wypożyczalni JOKA w kolejnym dniu roboczym (czyli z pominięciem soboty, niedzieli, święta państwowego lub kościelnego) w godzinach 09:00–17:00.

W tym celu na rachunku Państwa karty kredytowej zostanie dokonana tzw. pre-autoryzacja czyli zablokowanie depozytu w kwocie 200 PLN (nie jest to transakcja płatnicza, tylko rezerwacja środków na koncie). Prosimy oczekiwać pisemnego Autoryzowanego Potwierdzenia Rezerwacji z nazwiskiem pracownika wypożyczalni samochodów JOKA oraz numerem autoryzacji, które zostanie wysłane na podany w rezerwacji online adres e-maila.

Szanowny Kliencie, pamiętaj, że tylko Autoryzowane Potwierdzenie Rezerwacji gwarantuje wykonanie zamówionej usługi wynajmu samochodu.

Anulowanie rezerwacji
Prosimy Państwa o bezpłatną anulację rezerwacji minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem, poprzez wysłanie pisemnej informacji e-mailem lub faxem do właściwego oddziału JOKA Wynajem Samochodów. W przeciwnym wypadku poniesiemy koszty, którymi Państwa obciążymy, naliczając 1 dobę wynajmu samochodu + powstałe opłaty dodatkowe.

Kryteria wynajmu samochodu

Prawo jazdy
Warunkiem zawarcia umowy wynajmu jest posiadanie przez Najemcę prawa jazdy odpowiedniej kategorii (w Polsce samochodu osobowego dotyczy kategoria B), ważnego od  minimum 12 miesięcy.

Prawo jazdy międzynarodowe
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ruchu drogowym, niektórzy cudzoziemcy powinni posługiwać się międzynarodowym dokumentem prawa jazdy. Brak takiego dokumentu jest traktowany przez przepisy prawa, jako brak uprawnień do kierowania samochodem.
Wykaz zagranicznych praw jazdy akceptowanych w Polsce znajdziecie Państwo na liście na dole tej strony. 

Wiek Najemcy
Najemca lub użytkownik dodatkowy powinien spełniać warunki w zakresie minimalnej granicy wieku czyli mieć ukończone co najmniej:

 • → 21 lat: dla samochodów z grupy B, B+
 • → 25 lat: dla samochodów z grupy C, CSW, D, DSW, E

Wydanie samochodu

Zawarcie umowy wynajmu
W celu spisania umowy wynajmu Najemca przedkłada następujące dokumenty:
→ dowód osobisty lub paszport (cudzoziemiec),
prawo jazdy
kartę kredytową.

Akceptujemy powszechnie akceptowane w Polsce karty kredytowe:
American Express, Diners Club, Japan Credit Bureau JCB, MasterCard, Visa.

Kopia umowy wynajmu zostaje przekazana Najemcy wraz z dokumentami samochodu (dowód rejestracyjny i polisa ubezpieczenia komunikacyjnego).

Okres wynajmu samochodu
Doba wynajmu samochodu trwa 24 godziny licząc od godziny wydania samochodu Najemcy przez wypożyczalnię JOKA. Przedłużenie o kolejne godziny powoduje naliczenie następnej doby wynajmu. Tolerancja opóźnienia wynosi 1 godzinę.

Kaucja
W obecności Najemcy na rachunku karty kredytowej zostaje dokonana tzw. preautoryzacja czyli zablokowanie środków pieniężnych jako kaucji na czas wynajmu samochodu. Kwota kaucji obejmuje przewidywany koszt wypożyczenia samochodu, opłat dodatkowych i udziału w szkodzie AC. (W niektórych przypadkach kwota kaucji jest ustalana indywidualnie przez wynajmującego i może być wyższa).

Kontrola samochodu
Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo, wszystkie samochody w naszej flocie są systematycznie serwisowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Samochodów, zgodnie z harmonogramem podanym przez ich producenta. Samochód jest każdorazowo przygotowany do wydania i sprawdzony przez naszego pracownika.

Kontrola obejmuje:

stan czystości wewnątrz oraz na zewnątrz
stan techniczny pojazdu (poziom oleju silnikowego, poziom płynu w spryskiwaczach, sprawność  hamulców, sprawność oświetlenia, stan ogumienia)
wyposażenie obowiązkowe (koło zapasowe lub zestaw naprawczy z narzędziami, gaśnicę).

Paliwo
Rodzaj oraz poziom paliwa pojazdu jest wpisany i oznaczony w umowie wynajmu samochodu w rubryce „SAMOCHÓD”. Poziom paliwa jest określony zawsze jako 1/1, ponieważ pojazd jest wypożyczany Najemcy z uzupełnionym do pełna zbiornikiem paliwa.

Wydanie samochodu Najemcy
W Państwa obecności zostaje sporządzony protokół przekazania samochodu, który opisuje: przebieg kilometrów, rozmiar i rodzaj opon, wyposażenie dodatkowe, ewentualne uszkodzenia  oraz inne uwagi Najemcy dotyczące stanu technicznego pojazdu. Kopia protokołu zostaje przekazana Najemcy.

Warunki użytkowania wypożyczonego samochodu

Obowiązki Najemcy:

 • → Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
  Najemca ponosi wszelkie koszty wynikające z użytkowania samochodu w okresie wynajmu m.in. opłaty parkingowe, drogowe, mandaty karne. ( Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wynajmujący ma obowiązek udostępnienia danych osobowych Najemcy i użytkownika odpowiednim organom państwowym z zachowaniem ustawy o Ochronie danych osobowych. )
 • → Awaria samochodu.
  W razie wystąpienia problemów technicznych lub awarii samochodu kierujący powinien zatrzymać samochód i niezwłocznie powiadomić telefonicznie wypożyczalnię JOKA w celu podjęcia odpowiednich czynności i udzielenia pomocy.
 • → Kolizja, wypadek drogowy, uszkodzenie, kradzież samochodu.
  W każdym z wymienionych przypadków Najemca powinien niezwłocznie wezwać na miejsce zdarzenia policję oraz powiadomić telefonicznie wypożyczalnię JOKA w celu podjęcia odpowiednich czynności i udzielenia pomocy technicznej.
 • → Uszkodzenie opony.
  W takim przypadku Najemca powinien założyć koło zapasowe lub użyć zestawu naprawczego, a następnie w najbliższym warsztacie naprawić uszkodzenie na koszt własny. Jeśli opona  została zniszczona, Najemca na koszt własny powinien uzupełnić ogumienie w oponę o identycznych parametrach, w porozumieniu i za zgodą wypożyczalni samochodów JOKA.

Zakazy dotyczą:

 • 1. Używania w wypożyczonym samochodzie wyrobów tytoniowych.
 • 2.!Użytkowania wynajmowanego pojazdu przez osobę inną niż Najemca bez pisemnej zgody wypożyczalni samochodów JOKA.
 • 3.!Kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, środków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji psychotropowych.
 • 4..Wyjazdu wypożyczonym samochodem poza granice Polski bez pisemnej zgody wypożyczalni samochodów JOKA.
 • 5..Używania wynajętego samochodu w: wyścigach, rajdach, innych zawodach o charakterze sportowym, do holowania innych pojazdów, przyczep lub przedmiotów.
 • 6.!Przewozu w wypożyczonym samochodzie zwierząt; zarobkowego przewozu osób lub rzeczy; substancji lub rzeczy niebezpiecznych, łatwopalnych, toksycznych, radioaktywnych, korodujących lub w inny sposób szkodliwych dla osób lub mienia.
 • 7..Używania wypożyczonego samochodu do wszelkich czynności, które są sprzeczne z obowiązującym prawem na terenie Polski lub innego państwa, jeżeli za zgodą wynajmującego samochód będzie tam używany.

Ubezpieczenie wypożyczonego samochodu

Ubezpieczenie samochodu od kradzieży i wypadku OC i AC
Wypożyczony samochód jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) oraz w przypadku jego kradzieży lub uszkodzenia z winy Najemcy (tzw. Auto Casco AC).

Ubezpieczenie kierującego i pasażerów NNW
Najemca i wszyscy pasażerowie w wypożyczonym samochodzie są objęci ubezpieczeniem osobowym od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW).

Odpowiedzialność Najemcy samochodu
Najemca wypożyczonego samochodu ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub utratę samochodu. Poprzez akceptację Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w umowie wynajmu, odpowiedzialność ta zostaje zredukowana (pomniejszona) tylko do wysokości udziału w szkodzie. W razie kradzieży lub uszkodzenia samochodu z winy Najemcy czyli z tytułu Auto Casco (AC), jest on zobowiązany każdorazowo zapłacić udział w szkodzie w celu pokrycia kosztów naprawy samochodu, ale tylko do określonej wysokości, nie więcej.

Kwota udziału w szkodzie wynosi odpowiednio:

 • max. do kwoty 1.230 PLN za uszkodzenie samochodu z grupy: B, B+
 • max. do kwoty 1.845 PLN za uszkodzenie samochodu z grupy: C, CSW, D, DSW
 • max. do kwoty  3.690 PLN za uszkodzenie samochodu z grupy: E

Koszty naprawy samochodu lub wymiany uszkodzonych elementów są obliczane na podstawie kosztorysu naprawy sporządzanego przez warsztaty lub serwisy współpracujące z wypożyczalnią samochodów JOKA.

Obowiązek zapłaty udziału w szkodzie powstaje wyłącznie w przypadku, gdy:

→ szkoda z tytułu AC w wynajętym samochodzie powstała z winy Najemcy
→ osoba sprawcy szkody nie została potwierdzona w notatce urzędowej policji
→ wynajęty samochód został utracony w całości lub w części, na skutek wszelkich postaci kradzieży, oszustwa, zaboru lub przywłaszczenia
→ szkoda powstała na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Najemcy

Za szkody z tytułu ubezpieczenia OC Najemca nie ponosi odpowiedzialności finansowej !

ZNIESIENIE UDZIAŁU W SZKODZIE AC

Zniesienie udziału w szkodzie z tytułu AutoCasco oznacza zredukowanie jego finansowej odpowiedzialności do kwoty 0 PLN w zakresie:

a) Kradzieży samochodu (pod warunkiem zwrotu kluczy, dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej samochodu).

b) Kradzieży zewnętrznych elementów wypożyczonego samochodu: anteny radiowej, pokrywy (kołpaka) koła, pióra wycieraczki szyby.

c) Uszkodzenia zewnętrznych powierzchni samochodu: lakierowanych lub z tworzyw sztucznych.

Warunkiem koniecznym do zastosowania niniejszego aneksu, jest powiadomienie właściwej terytorialnie jednostki Policji w przypadku wystąpienia któregoś z powyższych zdarzeń.

Opłata dodatkowa za zniesienie udziału w szkodzie wynosi odpowiednio:
45,00 PLN za dobę dla grupy B, B+
70,00 PLN za dobę dla grupy C, CSW, D, DSW
140,00 PLN za dobę dla grupy E

Najemca odpowiada finansowo do pełnej wartości szkody, w przypadku jego umyślnego działania, zaniechania lub niedbalstwa, a także w przypadku:
– naruszenia przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym,
– naruszenia przez Najemcę Ogólnych Warunków Wynajmu Samochodów JOKA KAMIŃSKI SP. J.
– uczestnictwa wynajętym samochodem w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i tego typu imprezach,
– szkody w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, niedozwolonych substancji lub bez aktualnych uprawnień prawa jazdy,
– ucieczki z miejsca wypadku drogowego lub kolizji,
– niedopełnienia przez Najemcę obowiązków w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,
– braku kluczy samochodu lub dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej,
– wyjazdu wynajętym samochodem poza terytorium Polski bez pisemnej zgody wypożyczalni,
– wypalenia lub inne uszkodzenie tapicerki, pozostawienie trwałych plam,
– uszkodzenia elementów wnętrza samochodu
– zatankowanie niewłaściwego paliwa .

Wykluczenia
Szkody wykluczone z zakresu „Zniesienia udziału w szkodzie AC” pokrywane są przez Najemcę
do wysokości określonej udziałem w szkodzie.

Wykluczenia to:
– uszkodzenia elementów podwozia samochodu,
– uszkodzenie którejkolwiek szyby samochodu,
– uszkodzenie lub kradzież lusterka zewnętrznego,
– uszkodzenie lub kradzież felgi aluminiowej,
– uszkodzenie lub kradzież opony,
– zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczeniową z zakresu AC.

Zwrot wypożyczonego samochodu

Zakończenie umowy wynajmu samochodu
Najemca jest zobowiązany:

 • → zwrócić wypożyczony samochód w miejscu i w dniu określonym w umowy wynajmu
 • → zwrócić dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczenia i klucze wypożyczonego pojazdu

Protokół zwrotu wypożyczonego samochodu
Wypożyczony samochód powinien zostać zwrócony w takim samym stanie technicznym, w jakim został przekazany Najemcy w dniu wynajmu tzn. w stanie nie pogorszonym, ponad stan wynikający z jego prawidłowego używania. Przy pomocy sporządzonego w dniu wynajmu protokołu przekazania samochodu, nasz pracownik wspólnie z Państwem sprawdzi samochód, sporządzając protokół zwrotu samochodu.
W przypadku stwierdzenia dodatkowego uszkodzenia, następuje weryfikacja opisana w „Ubezpieczenie wypożyczonego samochodu”.

Paliwo
W zwracanym samochodzie zbiornik paliwa powinien być uzupełniony do pełna. Jeżeli poziom paliwa będzie niższy niż poziom 1/1, Najemca zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa zgodnie z aktualnym cennikiem wypożyczalni samochodów JOKA.

Płatność i kaucja
Całkowity koszt wynajmu samochodu zostanie wyliczony na podstawie faktycznego okresu wynajmu, z uwzględnieniem powstałych opłat za usługi dodatkowe. Należność zostaje pobrana z rachunku karty kredytowej, a zabezpieczona kaucja tzw. pre-autoryzacja zostaje anulowana.
Faktura dokumentująca zapłatę zostaje przekazana Najemcy w formie papierowej lub elektronicznej.

Wypożycz nasz samochód i w drogę !

JOKA Wynajem Samochodów


ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY AKCEPTOWANE W POLSCE

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 94.,  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY (w okresie jego ważności) wydane przez:

I. Państwo członkowskie Unii Europejskiej:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

II. Państwo członkowskie Konfederacji Szwajcarskiej

III. Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (pominięto państwa wymienione już powyżej):
Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

IV. Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym z Wiednia 1968 r.:
Bahamy
Bośnia i Hercegowina
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Demokratyczna Republika Konga
Federacja Rosyjska
Federacyjna Republika Brazylii
Gruzja
Islamska Republika Iranu
Islamska Republika Pakistanu
Konfederacja Szwajcarska
Kooperacyjna Republika Gujany
Królestwo Bahrajnu
Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Królestwo Marokańskie
Królestwo Norwegii
Królestwo Szwecji
Księstwo Monako
Mongolia
Państwo Izreael
Państwo Kuwejt
Republika Albanii
Republika Austrii
Republika Białorusi
Republika Bułgarii
Republika Chorwacji
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Federalna Niemiec
Republika Filipin
Republika Finlandii
Republika Francuska
Republika Grecka
Republika Kazachstanu
Republika Kuby
Republika Litewska
Republika Łotewska
Republika Mołdowy
Republika Nigru
Republika Południowej Afryki
Republika San Marino
Republika Senegalu
Republika Seszeli
Republika Słowacka
Republika Słowenii
Republika Środkowoafrykańska
Republika Tadżykistanu
Republika Uzbekistanu
Republika Węgierska
Republika Włoska
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
Republika Zimbabwe
Rumunia
Serbia i Czarnogóra
Turkmenistan
Ukraina
Wielkie Księstwo Luksemburga
Wschodnia Republika Urugwaju.

Obywatele pozostałych krajów (nie wymienionych w zestawieniu powyżej)
powinni posiadać PRAWO JAZDY MIĘDZYNARODOWE