warunki_wynajmu_samochodu_joka

Warunki Wynajmu Samochodu

Doba wynajmu samochodu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia umowy wynajmu i wydania samochodu Najemcy.

Dokumenty niezbędne w celu zawarcia umowy wynajmu samochodu:

 • 1. dowód osobisty (cudzoziemiec paszport)
 • 2. prawo jazdy (ważne minimum 12 miesięcy)
 • 3. karta kredytowa.

Akceptujemy powszechnie akceptowane w Polsce karty kredytowe:
American Express, Diners Club, Japan Credit Bureau JCB, MasterCard, Visa.

W chwili wynajmu samochodu musi zostać przedstawiona ważna karta kredytowa. Na rachunku karty kredytowej zostanie dokonana tzw. pre-autoryzacja czyli kaucja, na kwotę szacunkowego kosztu wynajmu samochodu oraz opłat dodatkowych np. udziału własnego, dotankowania brakującego paliwa itp. W dniu zwrotu samochodu następuje ostateczne rozliczenie opłat i zapłata, a depozyt zostaje anulowany.

Kryteria wiekowe Najemcy:

 • 21 lat: grupy samochodów B, B+
 • 25 lat: pozostałe grupy

   


  ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY AKCEPTOWANE W POLSCE

  Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 94.,  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne ZAGRANICZNE PRAWO JAZDY (w okresie jego ważności) wydane przez:

  I. Państwo członkowskie Unii Europejskiej:

  Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  II. Państwo członkowskie Konfederacji Szwajcarskiej

  III. Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) / pominięto państwa wymienione już powyżej / : Islandia, Liechtenstein, Norwegia.
  IV. Państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym z Wiednia 1968 r.:
  Bahamy, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Demokratyczna Republika Konga, Federacja Rosyjska, Federacyjna Republika Brazylii, Gruzja, Islamska Republika Iranu, Islamska Republika Pakistanu, Konfederacja Szwajcarska, Kooperacyjna Republika Gujany, Królestwo Bahrajnu, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Królestwo Marokańskie, Królestwo Norwegii, Królestwo Szwecji, Księstwo Monako, Mongolia, Państwo Izreael, Państwo Kuwejt, Republika Albanii, Republika Austrii, Republika Białorusi, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Federalna Niemiec, Republika Filipin, Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Republika Kazachstanu, Republika Kuby, Republika Litewska, Republika Łotewska, Republika Mołdowy, Republika Nigru, Republika Południowej Afryki, Republika San Marino, Republika Senegalu, Republika Seszeli, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Republika Środkowoafrykańska, Republika Tadżykistanu, Republika Uzbekistanu, Republika Węgierska, Republika Włoska, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, Republika Zimbabwe, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Turkmenistan, Ukraina, Wielkie Księstwo Luksemburga, Wschodnia Republika Urugwaju.

  Obywatele pozostałych krajów (nie wymienionych w zestawieniu powyżej)
  powinni posiadać PRAWO JAZDY MIĘDZYNARODOWE


Szczegółowe warunki wynajmu samochodów

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW „JOKA KAMIŃSKI SP. J.”

Obowiązują od dnia 01.10.2017

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. JOKA KAMIŃSKI SP. J. (dalej – Wynajmujący) oddaje w najem samochód określony w postanowieniach zawartych w umowie wynajmu samochodu (dalej – pojazd).
2. Najemcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wskazana w rubryce „Najemca” znajdującej się w umowie najmu, która podpisała tę umowę. Umowę w imieniu osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej zawierają osoby, które w chwili jej zawarcia przedstawią pisemnie umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu wskazanych wyżej podmiotów. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest posiadanie przez Najemcę lub Użytkownika prawa jazdy kategorii wymaganej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiednie dla kategorii wynajmowanego pojazdu, ważnego przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy oraz spełniać warunki w zakresie minimalnej granicy wieku tj.:
a) w przypadku pojazdów mieszczących się w grupie B i B+ – powinna mieć w chwili zawarcia umowy najmu ukończone co najmniej 21 lat;
b) w przypadku pojazdów mieszczących się w grupie C, CSW, D, DSW, E – powinna mieć w chwili zawarcia umowy najmu ukończone co najmniej 25 lat.
3. Wymóg posiadania przez Najemcę lub Użytkownika powyższych uprawnień obowiązuje przez cały okres najmu. Jeżeli ich brak nastąpi w trakcie trwania umowy najmu, uprawnia Wynajmującego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
4. Z zastrzeżeniem § 6 ust.3 pkt 1, dopuszcza się zawarcie umowy najmu, w myśl której użytkownikiem pojazdu będzie wskazana przez Najemcę osoba trzecia (dalej – Użytkownik). W razie zawarcia takiej umowy osoba trzecia, o której mowa w zd.1, ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność na zasadach określonych w umowie najmu, zamiast Najemcy, co nie dotyczy obowiązku zapłaty opłat, o których mowa w § 2, które obciążają Najemcę. Do zawarcia takiej umowy wymagane jest pisemne oświadczenie Najemcy, które może być również przesłane za pośrednictwem faksu lub e-maila oraz podpisanie przez osobę trzecią, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosownego oświadczenia znajdującego się w postanowieniach zawartych w umowie najmu.
5. Poza pojazdem przedmiotem najmu jest również wbudowany w pojeździe odbiornik radiowy i stanowi on odrębny przedmiot najmu. Strony zgodnie ustalają, że zawierają umowę najmu odbiornika radiowego na czas umowy najmu pojazdu i w celu tożsamym z umową najmu pojazdu.

§ 2. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty wszelkich opłat, o których mowa w cenniku Wynajmującego (dalej – cennik), na zasadach i w terminach określonych w postanowieniach zawartych w umowie najmu oraz fakturze VAT, z zastrzeżeniem innych postanowień zawartych w niniejszych warunkach.
2. O ile nie ustalono inaczej w postanowieniach zawartych w umowie najmu, wszelkie należności wynikające z tytułu najmu pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować przelewem w terminie 7 dni na rachunek bankowy Wynajmującego, prowadzony przez Bank PEKAO S.A.III o/Katowice, nr rachunku: 92 1240 2975 1111 0000 3130 8326.
3. Strony umowy najmu mogą ustalić, że Najemca lub Użytkownik będą zobowiązani do zapłaty kaucji na czas trwania wynajmu. W takim przypadku, wysokość kaucji, termin jej zapłaty Wynajmującemu, jak również zasady jej rozliczenia lub zwrotu po upływie okresu najmu pojazdu, zostaną określone w postanowieniach zawartych w umowie najmu. W przypadku płatności kartą kredytową w obecności Najemcy lub Użytkownika na rachunku karty zostaje dokonana tzw. preautoryzacja czyli zablokowanie środków pieniężnych jako kaucji na czas wynajmu pojazdu. Kwota kaucji obejmuje przewidywany koszt wynajmu, opłat dodatkowych i udziału własnego tytułem ubezpieczenia (w niektórych przypadkach kwota kaucji jest ustalana indywidualnie przez Wynajmującego i może być wyższa). Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem w dniu zwrotu pojazdu, o ile Najemca lub Użytkownik nie przedłoży innej formy płatności.
4. W razie opóźnienia w zapłacie opłat lub ewentualnej kaucji, o których mowa w ust.3, Wynajmujący może żądać od Najemcy lub Użytkownika zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki z płatnością.
5. Rezerwacja pojazdu zostaje przyjmowana na daną grupę pojazdu bez określenia jego modelu. Złożona rezerwacja zostaje potwierdzona przez Wynajmującego w formie pisemnej i honorowana przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu. Bezpłatnego anulowania rezerwacji należy dokonać minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem, poprzez wysłanie pisemnej informacji e-mailem lub faxem do właściwego oddziału Wynajmującego. Jeżeli rezerwacja nie zostanie anulowana, a Najemca lub Użytkownik nie zgłosi się w umówionym terminie i miejscu po odbiór samochodu lub z innych powodów nie odbierze pojazdu, zostaje obciążony kosztami naliczając 1 dobę wynajmu oraz powstałe z tytułu podstawienia pojazdu w uzgodnione miejsce koszty wg. cennika opłat dodatkowych. Jeżeli do wydania pojazdu zgodnie z umówionym terminem nie dojdzie z winy Wynajmującego, powyższe stosuje się odpowiednio.
5a. Jeżeli Wynajmujący udostępni pojazd niższej grupy niż w przyjętej rezerwacji Najemca lub Użytkownik może żądać obniżenia wartości czynszu za najem lub odstąpić od umowy.
6. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT dokumentującej usługę najmu bez jego podpisu.

§ 3. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE WYNAJMU POJAZDU
1. Rozpoczęcie najmu pojazdu następuje w dniu i godzinie określonej w umowie wynajmu i protokole przekazania pojazdu.
2. Doba wynajmu trwa 24 godziny licząc od godziny, o której mowa w ust.1. Dopuszczalne opóźnienie zwrotu pojazdu wynosi maksymalnie do 60 minut. Opóźnienie zwrotu pojazdu o ponad 60 minut spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 3 krotności stawki podstawowej za dobę, naliczanej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia zwrotu pojazdu.
3. Każde przedłużenie lub skrócenie okresu wynajmu pojazdu wymaga wyrażenia pisemnej zgody Wynajmującego. Taki zamiar powinien być zgłoszony pisemnie Wynajmującemu minimum 24 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu (faxem lub e-mailem) lub osobiście w jednym z biur. Brak pisemnego zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu wynajmu i dalsze użytkowanie pojazdu będzie traktowane jako przywłaszczenie mienia (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) oraz zostanie zgłoszone przez Wynajmującego organom ścigania (policji lub prokuraturze), a ochrona z tytułu ubezpieczenia polisą Auto-Casco wygasa. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu Wynajmujący jest upoważniony do odbioru od Najemcy lub Użytkownika pojazdu wraz z kluczem, dowodem rejestracyjnym i polisą oraz obciążenia Najemcy lub Użytkownika wszystkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami dodatkowymi.

§ 4. WYDANIE I ZWROT POJAZDU
1. Pojazd jest wydawany Najemcy lub Użytkownikowi, w chwili rozpoczęcia umowy wynajmu, o której mowa w § 3 ust.1, chyba że strony ustalą inną chwilę jego przekazania. Pojazd jest przekazywany czysty wewnątrz i na zewnątrz, z bakiem paliwa zatankowanym do pełna, przy czym ilość paliwa jest wskazywana w postanowieniach zawartych w umowie wynajmu (Ilość paliwa) oraz w protokole przekazania pojazdu.
2. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego pojazdu Najemca lub Użytkownik są zobowiązani zgłosić Wynajmującemu najpóźniej w chwili przekazania pojazdu. Zgłoszone zastrzeżenia Wynajmujący wskaże w protokole przekazania pojazdu. Jeżeli Najemca lub Użytkownik nie zgłosi zastrzeżeń w chwili określonej w zdaniu pierwszym, przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu był dobry, bez żadnych stwierdzonych w pojeździe wad fizycznych czy usterek, zgodnie z protokołem przekazania pojazdu.
3. Po upływie okresu najmu Najemca lub Użytkownik są zobowiązani zwrócić pojazd Wynajmującemu w miejscu i w dniu określonym w umowie wynajmu. Jeżeli Najemca lub Użytkownik nie dokonają zwrotu pojazdu według zasad określonych w zdaniu pierwszym, ponoszą względem Wynajmującego odpowiedzialność na zasadach określonych w §3 pkt. 2, 3 oraz § 10.
4. Pojazd powinien być zwrócony w takim stanie w jakim został przez Najemcę lub Użytkownika odebrany tj. pojazd powinien zostać zwrócony w stanie nie pogorszonym, ponad stan wynikający z jego prawidłowego używania. Jeżeli stan zwróconego pojazdu nie będzie odpowiadał stanowi, o którym mowa w zdaniu pierwszym i ust.1, Najemca lub Użytkownik ponoszą względem Wynajmującego odpowiedzialność na zasadach określonych w § 10.
5. Zwracając pojazd Najemca lub Użytkownik są zobowiązani zwrócić również wszelkie dokumenty, które zostały im przekazane w chwili rozpoczęcia umowy wynajmu,a w szczególności dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową, jak również klucz do pojazdu. W przeciwnym wypadku Najemca lub Użytkownik są zobowiązani do pokrycia kosztów wytworzenia wtórników (duplikatów) dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku utraty klucza kosztów wyrobienia nowego klucza do pojazdu wraz z kodowaniem i/lub wymianą zamków, jak również do pokrycia kosztów zabezpieczenia pojazdu, a w szczególności kosztów holowania pojazdu lub opłat za pozostawienie samochodu na terenie parkingu strzeżonego.
6. Ilość paliwa w zwracanym pojeździe musi być zgodna z ilością, o której mowa w ust.1 zdanie drugie. Jeżeli Najemca lub Użytkownik nie dopełnią obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym i ust.2, ponoszą względem Wynajmującego odpowiedzialność na zasadach określonych w § 10, z tym że jeżeli ilość paliwa w zwracanym pojeździe będzie niższa niż ilość, o której mowa w ust.1 zdanie drugie, Najemca lub Użytkownik są zobowiązani zapłacić Wynajmującemu opłatę za niedobór paliwa w wysokości ceny ustalonej przez Wynajmującego i wpisane w umowie wynajmu w rubryce „Paliwo”.

§ 5. RODZAJE POJAZDÓW

1. Pojazdy stanowiące przedmiot umowy wynajmu zostały podzielone na określone grupy B, B+, C, CSW, D, DSW, E, w zależności od marki, modelu oraz wyposażenia.
2. Pisemna informacja o tym, jakie rodzaje, marki i modele pojazdów mieszczą się w grupach,o których mowa w ust.1, jest wywieszona w widocznym miejscu w każdym biurze Wynajmującego oraz w cenniku.
3. Oznaczenie grupy, o której mowa w ust.1, następuje poprzez wypełnienie stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu.

§ 6. WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU
1. Najemca lub Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisów o ruchu drogowym i drogach publicznych. Najemca lub Użytkownik są odpowiedzialni za naruszenia zasad ruchu drogowego, a w szczególności za wszelkie przestępstwa oraz wykroczenia drogowe, zaistniałe w trakcie trwania przedmiotowego wynajmu, związane z korzystaniem z pojazdu. Najemca lub Użytkownik ponoszą również wyłączną odpowiedzialność za pokrywanie wszelkich zobowiązań zarówno cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych związanych z naruszeniami, o których mowa w zdaniu pierwszym, a w szczególności są zobowiązani do pokrywania odszkodowań, kar, grzywien, mandatów oraz innych należności o charakterze pieniężnym bądź niepieniężnym, które stanowią następstwo tych naruszeń. W przypadku obciążenia Wynajmującego opłatą wymienioną w zdaniu trzecim, z tytułu naruszenia przez Najemcę lub Użytkownika przepisów wymienionych w zdaniu pierwszym, Najemca lub Użytkownik zobowiązani są zwrócić poniesione koszty Wynajmującemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej noty obciążeniowej.
2. Najemca lub Użytkownik w trakcie użytkowania pojazdu są zobowiązani do:
a) Starannego zabezpieczenia pojazdu i wyposażenia dodatkowego przed kradzieżą poprzez każdorazowe zamykanie pojazdu, szyb, bagażnika i włączanie alarmu oraz zabezpieczenie poza pojazdem dowodu rejestracyjnego z kluczem (pozostawienie dokumentów i/lub klucza w pojeździe jest zabronione i skutkuje brakiem ochrony z tytułu ubezpieczenia Auto-Casco od kradzieży pojazdu).
b) Rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej, a w razie zasygnalizowania o nieprawidłowości lub awarii pojazdu natychmiastowego zatrzymania pojazdu i telefonicznego powiadomienia Wynajmującego.
c) Rutynowej kontroli stanu technicznego pojazdu wynikającego z bieżącego użytkowania poprzez sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie własnym kosztem: oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, ciśnienia w ogumieniu, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.
d) Stosowania w samochodzie odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym, w przekazanej umowie wynajmu w rubryce „Samochód” oraz w pojeździe przy otworze wlewu paliwa.
e) Utrzymywania samochodu w należytej czystości. Zabrania się przewożenia towarów i środków brudzących. W pojeździe obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz zakaz przewożenia zwierząt, co jest podyktowane dbałością o bezpieczeństwo Najemcy i Użytkownika, zwłaszcza w czasie kierowania pojazdem. W przeciwnym razie Najemca lub Użytkownik są zobowiązani zapłacić karę umowną w wysokości 300 PLN, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
f) Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę lub Użytkownika któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy wynajmu, Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany do naprawy lub wymiany na własny koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom koła uszkodzonego.
3. Z zastrzeżeniem ust.4, pojazd nie może być używany:
a) przez osobę trzecią inną niż Najemca lub Użytkownik, chyba że Wynajmujący wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4, w takim przypadku dane personalne oraz adres zamieszkania takiej osoby (dalej – inna osoba trzecia) zostaną wpisane w stosownej rubryce znajdującej się w umowie wynajmu; osoba trzecia powinna posiadać ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres o którym mowa w § 1 ust.2 zdanie drugie, oraz spełniać warunki w zakresie minimalnej granicy wieku o których mowa w § 1 ust. 2;
b) jeżeli Najemca lub Użytkownik lub inna osoba trzecia osoba trzecia znajdują się pod wpływem alkoholu, środków halucynogennych, narkotyków lub innych środków bądź substancji psychotropowych, a w szczególności takich, które osłabiają świadomość lub zdolność koncentracji;
c) przez jeszcze inną osobę niż inna niż osoba trzecia w rozumieniu pkt a;
d) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę poprzez uzupełnienie stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu „Wyjazd za granicę”; Zamiar użytkowania samochodu poza granicami RP należy notyfikować Wynajmującemu w momencie rezerwacji pojazdu w celu ubezpieczenia samochodu przez Wynajmującego od odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym. Użytkowanie pojazdu poza granicami RP bez zgłoszenia takiego zamiaru przez Najemcę lub Użytkownika lub inną osobę trzecią powoduje powstanie obowiązku uiszczenia kary umownej w wysokości 500 PLN za każdą rozpoczętą dobę użytkowania samochodu po granicami RP;
e) w wyścigach, rajdach lub innych zawodach o charakterze sportowym;
f) do zarobkowego przewozu osób, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę poprzez uzupełnienie stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu;
g) do zarobkowego lub nie zarobkowego przewozu rzeczy, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę poprzez uzupełnienie stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu;
h) do wszelkich czynności, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, w tym również do czynności sprzecznych z prawem obcego państwa, jeżeli Wynajmujący wyrazi zgodę na używanie pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
4. Niezależnie od postanowień ust.1, Najemca nie może pojazdu oddać osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego używania, za wyjątkiem oddania w bezpłatne używanie innej osobie trzeciej, z zastrzeżeniem § 1 ust.4, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę. W razie wyrażenia na to zgody przez Wynajmującego zostanie wypełniona stosowna rubryka znajdująca się w umowie wynajmu „Użytkownik”. W takim przypadku zostanie naliczona opłata z tytułu użytkowania pojazdu przez dodatkową osobę według zasad określonych w cenniku.
5. Przyjmuje się, że Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika oraz innej osoby trzeciej, w tym za takie, które spowodowały lub mogą spowodować powstanie szkody po stronie Wynajmującego.

§ 7. UBEZPIECZENIE POJAZDU

1. Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest objęty ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej – ubezpieczenie OC) oraz od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia AUTO-CASCO (dalej – ubezpieczenie AC). Objęcie pojazdu ubezpieczeniem OC i AC nie daje Najemcy lub Użytkownikowi prawa dochodzenia odszkodowania od właściwego zakładu ubezpieczeń, chyba że prawo to wynika z przepisów prawa lub postanowień stosownych ogólnych warunków ubezpieczenia. Potwierdzenie objęcia pojazdu ubezpieczeniem AC następuje w drodze zaznaczenia przez Wynajmującego stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu oraz podpisanie przez Najemcę lub Użytkownika zawartego w postanowieniach znajdujących się w umowie wynajmu oświadczenia o treści „Akceptuję Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC”.
2. Wynajmujący oświadcza również, iż w ramach opłaty za wynajem określonej w cenniku, Najemca lub Użytkownik są objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej – ubezpieczenie NNW). Fakt objęcia Najemcy lub Użytkownika ochroną z tytułu ubezpieczenia NNW jest potwierdzany w drodze zaznaczenia przez Wynajmującego stosownej rubryki znajdującej się w umowie wynajmu oraz podpisanie przez Najemcę lub Użytkownika zawartegow postanowieniach znajdujących się w umowie wynajmu oświadczenia o treści „Akceptuję Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW”.
3. Jeżeli Najemca lub Użytkownik zostają objęci ochroną z tytułu ubezpieczenia NNW, maksymalna wysokość należnego z tego tytułu odszkodowania nie może przekroczyć 10.000 PLN, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
4. Najemca lub Użytkownik zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest w biurze Wynajmującego .

§ 8. DODATKOWE OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Jeżeli pojazd zostanie uszkodzony lub zniszczony, w szczególności na skutek wypadku lub kolizji drogowej albo w jakikolwiek sposób utracony w całości lub w części, w szczególności na skutek wszelkich form kradzieży w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, Najemca lub Użytkownik są zobowiązani:
a) natychmiast zawiadomić policję i Wynajmującego oraz nie oddalać się z miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu policji;
b) zawiadomić Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, nie później niż 2 godziny od ich zaistnienia;
c) nie później niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia któregokolwiek z w/w zdarzeń, przedstawić Wynajmującemu kopię dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby trzeciej, o której mowa w§ 1 ust.3 lub osoby trzeciej o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 jeżeli kierowała pojazdem (dowód osobisty lub paszport), kopię prawa jazdy w/w osób, pisemny raport wraz ze szkicem sytuacyjnym dotyczący okoliczności zdarzenia, w szczególności opisujący wszystkie okoliczności wypadku lub kolizji drogowej albo miejsce i okoliczności utraty pojazdu, jak również zawierający dane personalne i adresy zamieszkania osób uczestniczących w zdarzeniu oraz jego świadków, a także numery rejestracyjne uczestniczących w zdarzeniu pojazdów; wraz z raportem, o którym mowa w zd. 1, Najemca lub Użytkownik są również zobowiązani przedstawić Wynajmującemu stosowną notatkę urzędową policji, niezwłocznie po jej uzyskaniu, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej uzyskania.
2. W razie zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust.1, Najemca lub Użytkownik nie mają prawa uznawać roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie. W razie gdyby Najemca lub Użytkownik naruszyli obowiązek określony w zdaniu pierwszym, takie uznanie nie jest wiążące dla Wynajmującego, a ponadto w takim przypadku Wynajmujący może żądać od Najemcy lub Użytkownika zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 PLN, co nie pozbawia Wynajmującego prawa dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący ponosi względem Najemcy lub Użytkownika odpowiedzialność za szkody stanowiące następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wynajmującego /zapis dotyczy umów zawieranych z podmiotami (osobami) nie będącymi konsumentami/.
Wynajmujący ponosi względem Najemcy lub Użytkownika odpowiedzialność za szkody stanowiące następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa /zapis dotyczy umów zawieranych mz konsumentami/.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1.Najemca lub Użytkownik ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność za wszelkie szkody dotyczące pojazdu, w tym również za szkody stanowiące skutek naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust.3-5, §6 ust.1-2 lub § 8, bądź utratę pojazdu w całości lub w części, nawet wtedy gdy szkoda powstała na skutek okoliczności, za które Najemca lub Użytkownik, nie ponoszą odpowiedzialności, lecz, którym mogli zapobiec, a na skutek co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa tym okolicznościom nie zapobiegli.
2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, odpowiedzialność Najemcy lub Użytkownika za szkody, o których mowaw ust.1, jest ograniczona maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia AUTO–CASCO, dotyczącej samochodu, którego szkoda dotyczy, zawartej przez Wynajmującego.
3. W razie zaistnienia szkód, o których mowa w ust.1, Najemca lub Użytkownik są zobowiązani każdorazowo zapłacić Wynajmującemu udział w szkodzie (dalej – udział w szkodzie) ustalony w następujący sposób:
a) za szkody dotyczące pojazdów należących do grup B i B+ udział w szkodzie odpowiada wartości szkody, lecz nie więcej niż 1.230 PLN;
b) za szkody dotyczące pojazdów należących do grup C, CSW, D, DSW udział w szkodzie odpowiada wartości szkody, lecz nie więcej niż 1.845 PLN;
c) za szkody dotyczące pojazdów należących do grupy E udział w szkodzie odpowiada wartości szkody, lecz nie więcej niż 3.690 PLN.
Przez „wartość szkody”, o której mowa powyżej, należy rozumieć kwotę pieniężną odpowiadającą kosztom naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów pojazdu, stosowaną przez warsztaty lub serwisy współpracujące z Wynajmującym.

3a. ZNIESIENIE UDZIAŁU W SZKODZIE AC
Za dodatkową opłatą Najemca może wykupić „Zniesienie udziału w szkodzie z tytułu AC”, co oznacza zredukowanie jego finansowej odpowiedzialności do kwoty 0 PLN w zakresie:
a) Kradzieży samochodu (pod warunkiem zwrotu kluczy, dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej pojazdu).
b) Kradzieży zewnętrznych elementów samochodu: anteny radiowej, pokrywy (kołpaka) koła, pióra wycieraczki szyby.
c) Uszkodzenia zewnętrznych powierzchni lakierowanych samochodu lub z tworzyw sztucznych.
Warunkiem koniecznym do zastosowania niniejszego aneksu, jest powiadomienie właściwej terytorialnie jednostki Policji w przypadku wystąpienia któregoś z powyższych zdarzeń.
Opłata dodatkowa za zniesienie udziału Najemcy w szkodzie AC wynosi odpowiednio:
45,00 PLN za dobę dla grupy B, B+
70,00 PLN za dobę dla grupy C, CSW, D, DSW
140,00 PLN za dobę dla grupy E

Najemca odpowiada finansowo do pełnej wartości szkody, w przypadku jego umyślnego działania, zaniechania lub niedbalstwa, a także w przypadku:
– naruszenia przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym,
– naruszenia przez Najemcę Ogólnych Warunków Wynajmu Samochodów JOKA KAMIŃSKI SP. J.
– uczestnictwa wynajętym samochodem w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i tego typu imprezach,
– szkody w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, niedozwolonych substancji lub bez aktualnych uprawnień prawa jazdy,
– ucieczki z miejsca wypadku drogowego lub kolizji,
– niedopełnienia przez Najemcę obowiązków w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,
– braku kluczy samochodu lub dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej,
– wyjazdu wynajętym samochodem poza terytorium Polski bez pisemnej zgody wypożyczalni,
– wypalenia lub inne uszkodzenie tapicerki, pozostawienie trwałych plam,
– uszkodzenia elementów wnętrza samochodu
– zatankowanie niewłaściwego paliwa.

Wykluczenia
Szkody wykluczone z zakresu „Zniesienia udziału w szkodzie AC” pokrywane są przez Najemcę
do wysokości określonej udziałem w szkodzie.
Wykluczenia to:
– uszkodzenia elementów podwozia samochodu,
– uszkodzenie którejkolwiek szyby samochodu,
– uszkodzenie lub kradzież lusterka zewnętrznego,
– uszkodzenie lub kradzież felgi aluminiowej,
– uszkodzenie lub kradzież opony,
– zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczeniową z zakresu AC.

4. Jeżeli szkody, o których mowa w ust. 1, powstały na skutek:
a) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Najemcy lub Użytkownika, lub;
b) naruszenia przez Najemcę lub Użytkownika któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust.3-5, § 6 ust.1-2 oraz § 8, Najemca lub Użytkownik ponoszą względem Wynajmującego pełną odpowiedzialność za te szkody, bez względu na ograniczenie określone w ust.2, chyba że Wynajmujący otrzyma stosowne odszkodowanie za szkodę z właściwego zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC lub AC, które pokryje poniesioną przez niego szkodę w całości. Otrzymanie przez Wynajmującego odszkodowania z tytułu któregokolwiek z ubezpieczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza jednak obowiązku zapłaty przez Najemcę lub Użytkownika udziału w szkodzie.
5. Udział w szkodzie lub odszkodowanie Najemca lub Użytkownika są zobowiązani zapłacić Wynajmującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania wystosowanego przez Wynajmującego na podstawie noty obciążeniowej. Udział własny,o którym mowa w § 10, jest świadczeniem o charakterze odszkodowawczym.
6. Za udzielenie informacji właściwym organom dotyczących danych osobowych Najemcy lub Użytkownika związane z naruszeniem przez te osoby zasad ruchu drogowego lub innych przepisów prawa, Wynajmujący może żądać od Najemcy lub Użytkownika zapłaty opłaty w kwocie 61,50 PLN za każdy taki przypadek.

§ 11. DANE OSOBOWE
1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy najmu, jak również na ich udostępnienie przez Wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniami OC, AC lub NNW (w szczególności na potrzeby likwidacji szkód w ramach tych ubezpieczeń), dla celów dotyczących ewentualnych zabezpieczeń kredytów dotyczących pojazdu oraz na wezwanie policji i innych organów administracji państwowej.
2. Osoba trzecia, o której mowa w § 1 ust.3 lub § 6 ust.1 pkt 1, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie określonym w ust.1, jeżeli podpisze stosowne oświadczenie znajdujące się w umowie wynajmu.
3. Najemca i Użytkownik oświadczają, że zostali poinformowani o przysługującym im prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, których administratorem jest JOKA Kamiński Sp.J. Al. Korfantego 9, 40-005 Katowice.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do umowy wynajmu ma zastosowanie prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie wynajmu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany, jak również uzupełnienia umowy wynajmu oraz jej rozwiązanie za porozumieniem Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory związane z zawarciem lub realizacją umowy wynajmu Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu według siedziby Wynajmującego /zapis dotyczy umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami/. Wszelkie spory związane z zawarciem lub realizacją umowy najmu Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu według siedziby (miejsca zamieszkania) tej Strony, która wystąpi z powództwem /zapis dotyczy umów zawieranych z konsumentami/.